Lover for Sandefjord KFUK-KFUM

§1 MÅLSETTING
Sandefjord KFUK-KFUM er forpliktet på Guds ord og Den norske Kirkes bekjennelse, og har til formål å fremme levende kristendom med sikte på en harmonisk utvikling av ånd, sjel og kropp, og en aktiv tjeneste i menighet og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Foreningen er partipolitisk nøytral.

§2 ARBEIDSFORM
Foreningen vil prøve å nå sin målsetting ved tjenelige og aktuelle arbeidsformer for alle aldersgrupper. Ved alle foreningens møter og arrangementer skal det holdes andakt.

§3 ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING
Foreningen er tilsluttet Norges Kristelige Ungdomsforbund (NKUF) og Vestfold og Grenland krets av NKUF. Foreningen er forpliktet på NKUFs grunnregler. Foreningens kvinnelige og mannlige medlemmer er i følge NKUFs regler tilsluttet henholdsvis Norges KFUK og Norges KFUM, og gjennom disse, verdensforbundene av KFUK og KFUM.

§4 MEDLEMSSKAP
Medlem er enhver som har betalt sin kontingent og retter seg etter foreningens lover og bestemmelser. Hovedstyret har rett og plikt til å utelukke fra foreningen enhver som ikke vil følge dens lover, eller ved sin ferd skader foreningen.
Avdelingenes medlemmer (jfr. §12) er automatisk medlemmer av Sandefjord KFUK-KFUM.

LOVER