Lover for Sandefjord KFUK-KFUM (side 2)           

§5 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og holdes i mars måned. Kungjøring må skje minst 6 uker på forhånd. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være hovedstyret i hende senest 4 uker før generalforsamlingen. Innkallingen og alle saksdokumenter skal sendes alle foreningens medlemmer over 17 år, 2 uker før generalforsamlingen.

Generalforsamligen skal behandle:

Valg som nevnt under punkt 7 A-C, skal skje skriftlig. Ved øvrige valg nyttes skriftlig avstemning dersom ett medlem forlanger det.
Ved ledervalg skal den valgte ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. De øvrige valg avgjøres ved simpelt flertall. Andre saker i generalforsamlingen er vedtatt når 50% av de tilstedeværende stemmeberettigede har sluttet seg til forslaget.
Stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer over 17 år som har betalt kontingent for inneværende kalenderår og som har vært medlem i minst 6 måneder.

LOVER