Lover for Sandefjord KFUK-KFUM (side 3)           

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter minst 14 dagers varsel når hovedstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Den kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen. Den konstituerer seg etter samme regler som for ordinær generalforsamling. Hvor ikke annet er  bestemt er saker i ekstraordinær generalforsamling vedtatt når 50% av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har sluttet seg til forslaget.

§7 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av 3 medlemmer - formann og 2 medlemmer (1 kvinne og 1 mann). Valgkomiteen skal legge fram innstilling på kandidater til de verv som er nevnt i §5, punkt 7. Alle kandidater må overfor valgkomiteen ha sagt seg villige til å motta de verv som de er foreslått til.

§8 HOVEDSTYRET
Hovedstyret består av 7 medlemmer - formann, 3 kvinner og 3 menn.
Hovedstyret velger selv sin nestformann blant hovedstyremedlemmer av motsatt kjønn til formannen.
Hvert år trer formannen og halvparten av hovedstyrets medlemmer ut, vekselvis 2 kvinner og 1 mann, og 1 kvinne og 2 menn. Til hovedstyrets medlemmer kan bare velges personer som bekjenner seg som kristne.
Hovedstyret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Hovedstyret møter så ofte formannen eller minst 2 av hovedstyremedlemmene finner det nødvendig, minst 3 ganger hvert halvår. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, inklusive formann eller nestformann. Foreningen forpliktes av formannen innenfor rammen av generalforsamlingens og / eller hovedstyrets vedtak.
Formenn i faste komiteer har møte- og talerett i foreningens hovedstyre. Hovedstyret innkaller ellers de det måtte finnes nødvendig.
Det føres protokoll fra hovedstyrets møter.

§9 FORENINGSRÅD
Foreningsrådet består av hovedstyrets medlemmer, formenn i faste komiteer og formenn / godkjente hovedledere i foreningens avdelinger. Det kan kun møte 1 representant fra hver komité eller avdeling.
Foreningsrådet skal arbeide i samsvar med retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen.
Foreningens formann leder foreningsrådets møter. Foreningsrådet møter så ofte hovedstyret finner det nødvendig eller når minst halvparten av komitéformennene og avdelingsformennene / hovedlederne til sammen krever det, minst 1 gang hvert halvår.
Det føres protokoll fra foreningsrådets møter.

LOVER