Lover for Sandefjord KFUK-KFUM (side 4)           

§10 FASTE KOMITEER
De faste komiteer som nevnt i §5, punkt 7 F og G består hver av 5 medlemmer - formann, 2 kvinner og 2 menn. Komiteens medlemmer velges årlig. Nestformann og sekretær velges av og blant komiteens medlemmer, nestformannen av motsatt kjønn til formannen. De faste komiteer skal arbeide i samsvar medretningslinjene vedtatt av generalforsamlingen. Komiteene er underlagt foreningen hovedstyre og møter så ofte komiteens formann eller hovedstyre finner det nødvendig, minst 1 gang pr. halvår. Foreningens formann eller den han bemyndiger har møte- og talerett i faste komiteer.
Det føres protokoll i faste komiteer.

§11 ARBEIDSGRENER / SAMARBEIDUTVALG
Foreningen virksomhet inndeles i tjenelige arbeidsgrener, som pr. 01.01.85 er:

I arbeidsgrener med flere avdelinger samles formenn, nestformenn / godkjente leder og hovedstyrets kontaktperson for arbeidsgrenen i et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal arbeide i samsvar med retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen. Utvalgene har møter når 1 av medlemmene krever det, minst 1 gang hvert halvår. Hovedstyrets kontaktrepresentant innkaller og leder møtene i samarbeidsutvalgene. I arbeidsgrener med en avdeling møter hovedstyrets kontaktrepresentant i avdelingens styrende organer med taleľ og forslagsrett, eventuelt til samtale med leder(e) i avdelinger uten styre.

§12 AVDELINGER
Avdelinger i arbeidsgrener som nevnt i §11, 1-4, organiseres med eget styre. I fellesavdelinger består styret av formann, 2-3 kvinner og 2-3 menn. I separate avdelinger består styret av formann og 4-6 medlemmer.
Avdelingens årsmøter velger formann, styremedlemmer og revisor. Nestformann, sekretær og kasserer velges i regelen av og blant styrets medlemmer.
Avdelinger i arbeidsgrener som nevnt i §11, 4-5, organiseres med hovedleder(e) anbefalt av hovedstyret.
Foreningens avdelinger skal arbeide innenfor rammen av foreningens lover og retningslinjer vedtatt av generalforsamling. Eventuelle egne retningslinjer for den enkelte avdeling skal godkjennes av hovedstyret. Avdelingens årsberetning og reviderte regnskaper skal være hovedstyret i hende innen utgangen av februar måned. Tiltak fra avdelingene med sikte på å oppnå økonomisk støtte utenfor foreningen, må skje i forståelse med foreningens hovedstyre.
Hvis en avdeling oppløses, utmeldes, utelukkes eller av noen grunn skilles fra foreningen, har hovedstyret rett til å disponere dens eiendeler, fortrinnvis til fordel for tilsvarende virksomhet innen foreningen.

LOVER