Lover for Sandefjord KFUK-KFUM (side 5)           

§13 OPPLØSNING
Forslag om å oppløse foreningen kan bare fremmes av hovedstyret. For at oppløsning skal kunne finne sted, må følgende fremgangsmåte følges:
Seks uker før ordinær generalforsamling gjør hovedstyret kjent at forslag om oppløsning av foreningen vil bli fremmet på generalforsamlingen. Dersom hovedstyrets forslag vedtas med 2/3 flertall skald et straks innkalles til ekstraordinær generalforsamling, som skal avholdes i løpet av mai måned samme år. For at oppløsning skal kunne finne sted, må hovedstyrets forslag også her vedtas med 2/3 flertall. Dersom foreningen besluttes oppløst, skal dens eiendeler forvaltes av Forbundsstyret og øremerkes i en periode på 10 år for tilsvarende virksomhet i Vestfold og Grenland krets av NKUF, fortrinnsvis i Sandefjord.

§14 LOVENDRINGER
Forslag til endringer av disse lover kan fremsettes for hovedstyret av stemmeberettigede medlemmer innen 4 uker før generalforsamlingen. Forslaget må av hovedstyret gjøres kjent for foreningens medlemmer innen2 uker før generalforsamlingen. Forslaget er vedtatt når det har fått minst 2/3 flertall, og er godkjent av Forbundsstyret i NKUF.

LOVER